GLC

შენი ბიზნესის წარმატებისთვის

სახმელეთო გადაზიდვა

Powered by Froala Editor

საზღვაო გადაზიდვა

Powered by Froala Editor

საჰაერო გადაზიდვა

Powered by Froala Editor

GLC Logistics

კომპანია GLC  Logistics უკვე 13 წელია, რაც ქართულ ბაზარზე წარმატებით მოღვაწეობს. კომპანიამ უდიდესი წვლილი შეიტანა ლოგისტიკური სერვისის გაუმჯობესებაში საქართველოში. კომპანიამ ოპერირება ძალიან მცირე მასშტაბებით დაიწყო, თუმცა დღეისათვის უკვე ბევრი ქართული და უცხოური კომპანიის საქმიანობის წარმატებას განაპირობებს.  

Powered by Froala Editor